Historische graslanden langs waterlopen in Vlaanderen

De GISlaag ‘Historische graslanden langs Waterlopen in Vlaanderen’ is een digitale verankering van een kartering van graslandvegetaties die in de jaren 1957 tot 1960 werd uitgevoerd, langs een aantal belangrijke waterlopen in Vlaanderen. In totaal werden ruim 35 000 ha gekarteerd. De kartering wordt uitvoerig beschreven in Andries & Van Slycken (1962). Het doel van de studie was de landbouwkundige waarde van de graslanden in beeld te brengen De gegevens zouden toelaten om gericht maatregelen te nemen om de agrarische waarde ervan te verbeteren. De historische kartering geeft een beeld van de toestand in valleigebieden voorafgaand aan de belangrijke waterhuishoudkundige ingrepen in valleigebieden in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ze is daarom bijzonder waardevol en de kaarten vormen een uniek historisch document omdat op uniforme wijze informatie werd verzameld over grote oppervlakten, bijna vlakdekkend. De kartering werd uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Grasland en Groenvoederonderzoek, een voorloper van het ILVO en gefinancierd door het IWT. De digitalisering werd uitgevoerd door het INBO.

Data and Resources

This dataset has no data

Additional Info

Field Value
Author Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Last Updated February 1, 2019, 20:16 (CET)
Created February 1, 2019, 20:16 (CET)
access_constraints []
bbox-east-long 5.92
bbox-north-lat 51.51
bbox-south-lat 50.67
bbox-west-long 2.53
conformity-specification-title VERORDENING (EU) Nr. 1089/2010 VAN DE COMMISSIE van 23 november 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van verzamelingen ruimtelijke gegevens en van diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens
contact_email info@inbo.be
contact_name Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
contact_uri http://www.inbo.be
coupled-resource []
dataset-reference-date [{"type": "creation", "value": "2010-06-04"}, {"type": "publication", "value": "2011-07-05"}]
frequency-of-update
gemet-theme Landgebruik
geographic-description Vlaams Gewest
graphic-preview-file
guid 439D6371-4383-4CBE-AD1E-37A2F6CAD016
issued 2011-07-05
language dut
license ["Niet de volledige valleigebieden werden gekarteerd. Bossen maakten er om evidente redenen geen onderdeel van uit. Maar ook graslanden die reeds productief waren of zones die zeer nat waren (waardeloos grasland, moerassen) en die weinig mogelijkheden boden om tot productieve graslanden te worden omgezet werden niet systematisch opgenomen. De originele kaarten bevatten weliswaar informatie over percelen met bos, moeras of productief grasland, maar de kartering daarvan is niet volledig en systematisch. De fragmentair beschikbare formatie werd niet in de digitale bestanden opgenomen. In 1962 verscheen in het Landbouwtijdschrift het artikel \u201cVegetatiekartering van rivier-grasland\u201d (Andries & Van Slijcken 1962). Dit artikel beschrijft het graslandonderzoek in de grote Vlaamse valleigebieden, uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Grasland- en Groenvoederonderzoek in de periode 1957-1960. De studie werd betoelaagd door het IWONL. De originele documenten en eerste cartografische verwerking van de informatie werd sinds de jaren 60 in het archief van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek bewaard."]
metadata-date 2019-01-31T08:01:25
metadata_request https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/dut/csw?outputFormat=application%2Fxml&service=CSW&outputSchema=http%3A%2F%2Fwww.isotc211.org%2F2005%2Fgmd&request=GetRecordById&version=2.0.2&elementsetname=full&id=439D6371-4383-4CBE-AD1E-37A2F6CAD016
progress completed
publisher_email info@inbo.be
publisher_name Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
publisher_uri http://www.inbo.be
resource-type dataset
responsible-party [{"name": "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", "roles": ["custodian", "originator", "publisher"]}]
spatial {"type": "Polygon", "coordinates": [[[2.53, 50.67], [5.92, 50.67], [5.92, 51.51], [2.53, 51.51], [2.53, 50.67]]]}
spatial-data-service-type
spatial-reference-system 31370
spatial_harvester true
temporal-extent-begin 1957-01-01
temporal-extent-end 1960-12-31
total_custodian 1
total_originator 1
total_publisher 1